Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith) để sản xuất saponin

 Nội dung tóm tắt: Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith) để sản xuất saponin

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Đức Huy, Trần Minh Đức, Lê Mỹ Tiểu Ngọc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi)

 Tập, (số), trang: 7, 5-11

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 79

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt