Ảnh hưởng một số điều kiện nuôi trồng đến sinh trưởng của tảo silic Skeletonema costatum (Greville) Cleve

 Nội dung tóm tắt: Ảnh hưởng một số điều kiện nuôi trồng đến sinh trưởng của tảo silic Skeletonema costatum (Greville) Cleve

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Hồng Danh

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 108, 9,

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 30

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt