ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XỬ LÝ THIẾU NƯỚC LÊN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GEN MtDHDPS1 MÃ HÓA DIHYDRODIPICOLINATE SYNTHASE TRONG CÂY MEDICAGO TRUNCATULAR

 Nội dung tóm tắt: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XỬ LÝ THIẾU NƯỚC LÊN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GEN MtDHDPS1 MÃ HÓA DIHYDRODIPICOLINATE SYNTHASE TRONG CÂY MEDICAGO TRUNCATULAR

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Đinh Tiến Hoàng, Ngô Thi Minh Thu, Nguyễn Việt Hà, Phạm Thi HồngTrang

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 5-10

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt