ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT TẠO BÔNG ĐẾN HIỆU SUẤT KẾT BÔNG CỦA TẢO SILIC Skeletonema costatum

 Nội dung tóm tắt: Nuôi trồng vi tảo là khâu không thể thiếu trong các trại giống nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra nguồn thức ăn chủ động. Một trong những vấn đề trong sản xuất sinh khối vi tảo quy mô lớn là đòi hỏi phải có kỹ thuật thu hoạch sinh khối thích hợp với chi phí thấp. Với mục đích tìm kiếm phương pháp phù hợp nhất để thu hồi sinh khối tảo Skeletonema costatumkhi nuôi ở quy mô lớn, trong nghiên cứu này chúng tôi bước đầu đã xác định ảnh hưởng của một số chất tạo bông đến hiệu suất kết bông của chủng tảo này. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy tảo Skeletonema costatumnghiên cứu đạt hiệu quả thu hồi là 74,15 ± 3,85 % ở pH 10,5 sau 1 giờ. Hiệu suất tối thu hồi sinh khối lần lượt là 94,66 ± 3,26% và 91,01 ± 4,65% đạt được ở nồng độ FeCl3200 mg/L và FeSO4100 mg/Lsau 15 phút. Trong thử nghiệm với các muối AlCl3 và Al2(SO4)3 hiệu suất thu hồi là 95,23 ± 2,87% ở nồng độ AlCl350 mg/Lvà 91,34 ± 3,8% ở nồng độ Al2(SO4)3 100mg/L sau 30 phút. Trong nghiên cứu này, các muối Al2(SO4)3và AlCl3 cho hiệu suất kết bông cao hơn đối với tảo Skeletonema costatumvà thời gian tế bào bị tổn thương chậm hơn so với FeCl3, FeSO4hay sự thay đổi pH.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Lê Thị Tuyết Nhân, Đào Thị Mến, Mạc Hồ Mai Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 1C,

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 83

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt