Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

 Nội dung tóm tắt: Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thanh Giang

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (0866-8612)

 Tập, (số), trang: 31, 4S, 44-49

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 76

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt