TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ CHỮA TRỊ VẬT NUÔI

—♦—

I. Tên gọi

Trung tâm chăm sóc và chữa trị vật nuôi

II. Nhân sự chính

  1. TS.BSTY. Huỳnh Văn Chương
  2. ThS. Đặng Thanh Long
  3. BSTY. Lê Công Thịnh
  4. ThS. Trần Vinh Phương

III. Các hoạt động

  • Chẩn đoán, điều trị
  • Tiêm phòng
  • Phòng nghỉ thú cưng

 

Tiếng Việt