TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ CHỮA TRỊ VẬT NUÔI

—♦—

I. Tên gọi

Trung tâm chăm sóc và chữa trị vật nuôi

II. Nhân sự chính

  1. TS.BSTY. Huỳnh Văn Chương
  2. ThS. Đặng Thanh Long
  3. BSTY. Lê Công Thịnh
  4. ThS. Trần Vinh Phương

TS. BSTY. Huỳnh Văn Chương
Điện thoại: 039.895.1050
Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn

 

 

ThS. Đặng Thanh Long
Điện thoại: 091.420.7992
Email: dtlong@hueuni.edu.vn

 

ThS. Trần Vinh Phương
Điện thoại: 097.655.69.27
Email: tvphuong@hueuni.edu.vn

 

III. Các hoạt động

  • Chẩn đoán, điều trị
  • Tiêm phòng
  • Phòng nghỉ thú cưng

 

 

 

Tiếng Việt