DANH SÁCH DỰ BỊ TIẾN SĨ NGÀNH SINH HỌC, MÃ SỐ: 9420101

—♦—

 

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Số điện thoại Email
1 Nguyễn Quang Ngọc 29/5/1979 Vĩnh Linh, Quảng Trị 0914324811 ngocvtn@yahoo.com.vn

 

Tiếng Việt