ĐÀO TẠO

—♦—

Viện Công nghệ sinh học có chức năng đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học và các ngành liên quan; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn theo nhu cầu xã hội; hợp tác với các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Một số hoạt động đào tạo ở Viện CNSH:

– Đào tạo sau đại học: Hiện tại, Viện đang tiến hành các thủ tục để mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ về Sinh học, hồ sơ đã thông qua hội đồng cấp Đại học Huế và dự kiến sẽ tuyển sinh vào tháng 10 năm 2018.

– Liên kết đào tào: Liên kết đào tạo đại học và sau đại học ngành CNSH và các ngành có liên quan đến ứng dụng CNSH của các trường thành viên thuộc Đại học Huế cũng như các trường ngoài Đại học Huế.

– Tập huấn kỹ thuật: tổ chức các lớp tuập huấn kỹ thuật cho các cán bộ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên liên quan đến sinh học phân tử, nuôi cấy mô tế bào thực vật…

Tiếng Việt