CƠ CẤU TỔ CHỨC

—♦—

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

PGS.TS Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng, Giảng viên cao cấp
Điện thoại: 096.142.34.19
Email: tthhai@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

 

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên

Phó Viện trưởng, Giảng viên cao cấp, Trưởng PTN Tế bào, Trưởng bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng

*Di động: 0936 490 805

Email: nttliencnsh@hueuni.edu;

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Viện trưởng, Trưởng PTN Vi sinh vật học và công nghệ lên men
Điện thoại: *CQ: 0234. 3813988
Di động: 091 606 6357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

I. Phòng chức năng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính

TS. Huỳnh Văn Chương

Trưởng phòng

* Di động: 039.895.10.50

Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

– Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Trưởng Phòng
SĐT: 0943 112 476
Email: ntkcuc.huib@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: Tải về tại đây


II. Bộ môn:

– Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng (PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên – Trưởng phòng TN)

III. Phòng thí nghiệm:

– PTN Công nghệ Gen

TS. Hoàng Tấn Quảng 

Trưởng phòng thí nghiệm

Di động: 0983735509

Email: htquang@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

– PTN Tế bào (TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Trưởng phòng TN)

– PTN Vi sinh vật học và công nghệ lên men (TS. Nguyễn Văn Phi Hùng – Trưởng phòng TN)

TS. Nguyễn Văn Phi Hùng


Trưởng Phòng thí nghiệm
SĐT: 094.916.33.83
Email: nvphung@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: Tải về tại đây

– PTN Enzyme và Protein (TS. Nguyễn Đức Huy – Trưởng phòng TN)

TS. Nguyễn Đức Huy

Trưởng Phòng thí nghiệm
Di động: 091 606 6357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

– PTN Miễn dịch học và vắc xin (TS. Huỳnh Văn Chương – Trưởng phòng TN)

IV. Trung tâm:

– Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ

ThS. Trần Vinh Phương

Giám đốc Trung tâm
* Di động: 097.655.69.27
Email: tvphuong@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

Trung tâm chăm sóc và chữa trị vật nuôi (TS. Huỳnh Văn Chương – Giám đốc Trung tâm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt