CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

—♦—

I. Chức năng:

Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, phát triển các công nghệ nền và ứng dụng công nghệ nền để tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội; ươm tạo và chuyển giao công nghệ; thực hiện, cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo nhu cầu của xã hội; thương mại hóa sản phẩm; đào tạo và liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ về sinh học, công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan với các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế để cung cấp nguồn nhân lực công nghệ cao cho xã hội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu khoa học

a) Tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ các cấp trong lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực có liên quan;

b) Tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học sự sống, công nghệ nguồn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ nguồn, công nghệ gen và tế bào, protein/enzyme, vi sinh, hóa sinh,… trong y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường;

c) Phân tích, thử nghiệm và đánh giá an toàn sinh học, sản phẩm hàng hóa đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen;

d) Khai thác và phát triển nguồn gen quý hiếm động và thực vật vào phát triển nông – lâm – ngư nghiệp và dược liệu;

đ) Phát triển công nghệ sinh học gắn với công nghệ vật liệu mới và công nghệ thông tin để hướng đến tự động hóa các mô hình sản xuất công nghệ cao ứng dụng vào nông nghiệp, công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường.

2. Ươm tạo và chuyển giao công nghệ

a) Ươm tạo các công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội; ươm tạo doanh nghiệp;

b) Xây dựng và chuyển giao các mô hình công nghệ sinh học tiên tiến ở miền Trung và cả nước;

c) Tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ các mô hình công nghệ cao trong thủy sản, chế biến nông sản, nông nghiệp và công nghệ thực phẩm cho các đơn vị sản xuất thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

3. Thương mại hóa

a) Liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất thử kết quả các đề tài nghiên cứu có khả năng thương mại hóa, cung cấp các sản phẩm khoa học cho thị trường thông qua doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

b) Ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các đơn vị, cơ sở sản xuất của xã hội.

4. Cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ tư vấn

a) Hỗ trợ về chính sách, tạo lập hành lang pháp lý, cơ chế phù hợp, cung cấp tư liệu và thông tin về thị trường công nghệ nhằm tạo điều kiện cho vườn ươm và các doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển bền vững, hoạt động thuận lợi, có hiệu quả;

b) Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật: tư vấn khảo sát, thiết kế, xây lắp các thiết bị và hệ thống kỹ thuật;

c) Hỗ trợ các đơn vị thành viên của Đại học Huế thực hiện chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học;

d) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho cá nhân và tổ chức của Đại học Huế và các đơn vị có nhu cầu.

5. Hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng

a) Tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ, tham gia đào tạo trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học và các chuyên ngành liên quan;

b) Tổ chức các hoạt động đào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng theo nhu cầu của xã hội, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, giới thiệu triển lãm các công nghệ mới;

c) Hợp tác với các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

6. Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ

a) Xây dựng Trung tâm dịch vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ sinh học làm nòng cốt cho khu vực miền Trung; tổ chức dịch vụ ươm tạo, chuyển giao;

b) Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ, khai thác và sử dụng tài nguyên, nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội; các dự án, chương trình liên kết, sản xuất thử nghiệm, phát triển kỹ thuật, dịch vụ; chuyển giao và tiếp nhận công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước, tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của xã hội.

c) Xây dựng và phát triển các quỹ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên cơ sở các chính sách và chủ trương của Nhà nước và địa phương về phát triển khoa học công nghệ, đồng thời tham mưu cho các tổ chức và cá nhân vay vốn nghiên cứu khoa học.

7. Tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động.

8. Quyết định mời, ký kết hợp đồng với chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

9. Quản lý, đảm bảo quyền và lợi ích của người học.

10. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị theo phân cấp của Đại học Huế.

11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Đại học Huế giao và theo quy định của pháp luật.

Tiếng Việt