Nghiên cứu đa dạng protein dự trữ của một số giống đậu tương (Glycine max L.) bằng kỹ thuật điện di SDS trên polyacrylamide gel

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu đa dạng protein dự trữ của một số giống đậu tương (Glycine max L.) bằng kỹ thuật điện di SDS trên polyacrylamide gel

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 37, 15-22

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2007

 File đính kèm:

 Số lần xem: 36

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt