Nghiên cứu đa dạng di truyền của bưởi Thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) bằng chỉ thị SSR

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu đa dạng di truyền của bưởi Thanh trà (Citrus grandis (L.) Osbeck) bằng chỉ thị SSR

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013 (quyển 2)

 Tập, (số), trang: 1012-1016

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 10

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt