ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÁC DÒNG/GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN HÈ 2015 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Nội dung tóm tắt: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÁC DÒNG/GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN HÈ 2015 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, Nhà xuất bản đại học Huế

 Tập, (số), trang: 328-338

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 249

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt