Đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn giống mướp hương (Luffa cylindrica (L.) Roem) bằng chỉ thị RAPD

 Nội dung tóm tắt: Đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn giống mướp hương (Luffa cylindrica (L.) Roem) bằng chỉ thị RAPD

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Bảo Ngà

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 1C, 43-54

 Số ISSN/ISBN: 1859-1388

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 300

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt