BỘ MÔN SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC ỨNG DỤNG

—♦—

I. TÊN GỌI

Tên tiếng Việt: Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng
Tên tiếng Anh: Department of Applied Biology and Biotechnology

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo đại học và sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng khi có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức đào tạo tiến sĩ về Sinh học, Công nghệ sinh học và các ngành liên quan.
– Thực hiện liên kết đào tạo đại học và sau đại học về Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng với các trường đại học trong và ngoài đại học Huế.
– Xây dựng chương trình và tham gia đào tạo kỹ thuật viên hoặc các khóa tập huấn ngắn hạn về công nghệ tế bào.
– Đầu mối thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng.
– Tham gia các hoạt động ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.       

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Danh sách cán bộ cơ hữu hiện tại:

TT Họ và tên Chuyên ngành Học vị Vị trí
1 Nguyễn Thị Thu Liên Sinh học, Công nghệ sinh học PGS.TS Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp
2 Trương Thị Hồng Hải Khoa học nghề vườn PGS.TS Giảng viên cao cấp
3 Nguyễn Thị Kim Cúc Công nghệ sinh học Tiến sĩ Giảng viên
4 Hoàng Tấn Quảng Sinh học, công nghệ sinh học Tiến sĩ Cán bộ nghiên cứu
5 Nguyễn Đức Huy Công nghệ sinh học Tiến sĩ Cán bộ nghiên cứu
6 Huỳnh Văn Chương Thú y Tiến sĩ Cán bộ nghiên cứu
7 Nguyễn Văn Phi Hùng Sinh học, công nghệ sinh học Tiến sĩ Cán bộ nghiên cứu

Danh sách cán bộ phối hợp hiện tại:

TT Họ và tên Chuyên ngành Học vị Đơn vị công tác
1 Nguyễn Hoàng Lộc Sinh học GS.TS Trường đại học khoa học, Đại học Huế
2 Trần Quốc Dung Sinh học, di truyền học TS Trường đại học Sư Phạm, ĐHH
3 Lê Công Tuấn Sinh học, Thuỷ sinh TS Trường đại học Khoa học, Đại học Huế
4 Nguyễn Đình Thi Sinh học/Nông học PGS.TS Trường đại học Nông lâm Đại học Huế
5 Nguyễn Hoàng Bách Sinh học phân tử và công nghệ sinh học TS Trường đại học Y dược Huế
6 Nguyễn Quang Đức Tiến Sinh học, công nghệ sinh học TS Trường đại học khoa học, Đại học Huế
7 Nguyễn Quang Linh Dinh dưỡng, bệnh và hệ thống chăn nuôi PGS.TS Đại học Huế
8 Nguyễn Thanh Tùng Khoa học y học TS Trường đại học Y dược, Đại học Huế

 

 

 

 

Tiếng Việt