Địa chỉ liên hệ

           Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

                             Địa chỉ: Tỉnh lộ 10 – Phú Thượng – Phú Vang – Thừa Thiên Huế

                             Điện thoại: +84-234-381-9335

                                                  091.606.6357 (TS. Nguyễn Đức Huy)

                                                  094.311.2476 (TS. Nguyễn Thị Kim Cúc)

                             Email: cnsh2020@hueuni.edu.vn

                             Website: http://huib.hueuni.edu.vn/hoi-nghi/nam-2020/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt