Danh sách nghiên cứu sinh khóa 2 năm học 2019:

Chuyên ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

 

NCS. Sonexay Rasphone

Ngày sinh: 20/04/1986

Nơi sinh: Savannakhet, Lào

Email: rasphonesonexayrsp@gmail.com

 

 

Tiếng Việt