03/02/2018

Institute of biotechnology experience Ministry of EDUCATION & TRAINING

Ngày 3/02/2018, Viện Công nghệ sinh học đã nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu xây dựng quy […]
31/12/2017

The successful organization of the Conference officers officer-biological Institute of technology workers in school 2017-2018

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức – lao động Viện Công nghệ sinh học […]
English