Flagellin‐dependent TLR 5/caveolin‐1 as a promising immune activator in immunosenescence

 Nội dung tóm tắt: Flagellin‐dependent TLR 5/caveolin‐1 as a promising immune activator in immunosenescence

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Jae Sung Lim, Kim Cuc Thi Nguyen, Chung Truong Nguyen,Ik-Soon Jang, Jung Min Han, Claire Fabian, Shee Eun Lee, Joon Haeng Rhee Kyung A Cho1

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Aging Cell (1474-9718, E-ISSN: 1474-9726)

 Tập, (số), trang: 14, 907-915

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 2

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt