BIỂU MẪU

—♦—

* CÁC BIỂU MẪU – ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH:

1. Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh: Download

 

* CÁC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ THANH TOÁN TẠI VIỆN CNSH:

1. Quy trình hướng dẫn thanh toán – Ban hành kèm theo quyết định số 250/QĐ-VCNSH ngày 23/11/2018: Download 

2. Các biểu mẫu thanh toán – Ban hành kèm theo quyết định số 250/QĐ-VCNSH ngày 23/11/2018: Download

 

 

Tiếng Việt